Undervisningsforløb

Portrættet som genre (4.-6. klasse)
Bertel Thorvaldsen er den mest portrætterede kunstner i dansk kunsthistorie, og igennem sit eget virke udførte han selv et væld af portrætter af både kendte og mindre kendte personer.

I dette forløb dykker vi ned i (selv)portrættet som genre, og vi kigger på Thorvaldsens portrætbuster, selvportrætter og andre udvalgte kunstneres værker af ham. Vi kigger også på portrætter af bl.a. H.C. Andersen og Oehlenschläger, der også kom på Nysø Gods i sidste halvdel af guldalderen, og undervejs reflekterer eleverne over, hvad et portræt egentlig er, og hvad vi kan bruge det til.

Eleverne stifter bekendtskab med begreber som komposition, kropssprog, (selv)iscenesættelse og identitet. Vi relaterer arbejdet til elevernes egen verden, og eleverne laver også deres eget portræt som enten en tegning, et foto eller en beskrivelse.

Fag
Billedkunst

Kompetenceområder
• Billedfremstilling
• Billedanalyse
• Billedkommunikation

Omsatte læringsmål
Eleven kan eksperimentere og udtrykke sig i forhold til portrættet som genre Eleven kan analysere og vurdere udvalgt portrætkunst fra guldalderen.

Tid
1 1/2 time

 

Thorvaldsens kirkelige motiver (4.-6. klasse)
I sin karriere udførte billedhuggeren Bertel Thorvaldsen store, væsentlige værker med kirkelige motiver, og mens han kom på Nysø, udførte han også flere spændende værker med kristne motiver, blandt andet altertavlen og døbefonten i Jungshoved Kirke.

Vi mødes i Jungshoved Kirke, hvor eleverne arbejder med Thorvaldsens værker i kirken, og vi perspektiverer til kirkens øvrige kunst (bl.a. prædikestolen og kalkmalerierne) samt til Thorvaldsens øvrige kirkelige kunst i Vor Frue Kirke i København og i Peterskirken i Rom.

Eleverne får kendskab til forskellige udvalgte personer og fortællinger fra biblen, og i grupper præsenterer eleverne deres arbejde med historierne for hinanden.

Undervisningsforløbet indeholder blandt andet følgende bibelhistorier:
• Kristus i Emaus (altertavlen, Jungshoved Kirke)
• Jomfru Maria med Jesusbarnet (døbefonten, Jungshoved Kirke)
• Kristi dåb (døbefonten, Jungshoved Kirke)
• ”Lad de små børn komme til mig” (døbefonten, Jungshoved Kirke)
• Tre svævende engle (engle som motiv) (døbefonten, Jungshoved Kirke)

Fag
Billedkunst, kristendom

Kompetenceområder
• Billedanalyse (billedkunst)
• Billedkommunikation (billedkunst)
• Bibelske fortællinger (kristendom)
• Kristendom (kristendom)

Omsatte læringsmål
• Eleven kan analysere og vurdere kunst i en kirkelig kontekst (billedkunst)
• Eleven kan formidle kristen kunst (billedkunst)
• Eleven kan fortælle om udvalgte bibelske fortællinger og motiver (kristendom)
• Eleven kan formidle idéer og betydninger via eget visuelt og æstetisk arbejde
• Eleven kan udtrykke sig om begivenheder i kristendommens historie (kristendom)

Tid
2 timer

 

H.C. Andersen, Nysø og Nattergalen (7.-10. klasse)
H.C. Andersen var en del af det kunstneriske fællesskab på Nysø i 1830erne og 1840erne, og han blev en god ven af familien Stampe. Når Andersen var på Nysø, læste han højt, diskuterede litteratur og kunst, badede i Præstø Fjord, og ikke mindst blev han inspireret til at skrive, og det var blandt andet under et ophold på Nysø, at han i 1838 skrev det første udkast til eventyret Nattergalen under titlen Nattergalen og Spilledaasen.

Forløbet tager udgangspunkt i en stedbaseret undervisning, hvor vi kigger på, hvordan stedet (Nysø og omgivelserne) kan have inspireret en forfatter som H.C. Andersen til at skrive. Forløbet foregår primært udendørs og retter sig mod klassens eget arbejde med H.C. Andersen.

Vi ser på, hvad Nysø er for et sted, og hvilke omgivelser godset ligger i. Hvordan kan man blive inspireret til fx at skrive, når man er her? Hvad vil det sige at blive inspireret, og hvad inspirerer eleverne selv? Eleverne får historien om familien Stampe samt et indblik i det kunstneriske fællesskab på Nysø i guldalderen. Eleverne arbejder med centrale begreber som følelse, fantasi, intuition, kunst og natur fra romantikken, og vi taler også om tidens forestilling om kunstneren som et geni.

Selv om om forløbet har fokus på H.C. Andersen, kommer eleverne også i Thorvaldsen Samlingen, hvor venskabet og skæbnefællesskabet imellem Thorvaldsen og H.C. Andersen uddybes.

Fag
Dansk

Kompetenceområder
• Læsning
• Fortolkning
• Kommunikation

Omsatte læringsmål
• Eleven kan læse og diskutere H.C. Andersens eventyr i en historisk kontekst
• Eleven kan forholde sig til gulalderens kultur, identitet og sprog igennem en undersøgelse og diskussion af blandt andet H.C. Andersens eventyr og Bertel Thorvaldsens kunst
• Eleven kan reflektere over centrale begreber i guldalderen og relatere dem til deres egen verden

Tid
1 1⁄2 time

 

Fra selvportrætstatue til selfiekultur (7.-10. klasse)
Bertel Thorvaldsen er en af de mest portrætterede kunstnere i Danmark, og på sin sidste rejse til Rom blev han portrætteret ikke færre end 17 gange på rejsen ned gennem Tyskland. Igennem sit eget kunstneriske virke portrætterede Thorvaldsen også selv et væld af kendte og mindre kendte personer. Det var med andre ord meget moderne at blive portrætteret i guldalderen, og under et ophold på Nysø udfører Thorvaldsen sin egen selvportrætstatue.

Med udgangspunkt i især Thorvaldsens selvportrætstatue arbejder vi med begreberne identitet og (selv)iscenesættelse. Hvem er det, vi ser i selvportrætstatuen? Hvordan har Thorvaldsen valgt at portrættere sig selv i selvportrætstatuen? Hvilke tilvalg og fravalg har han foretaget i sin kunstneriske proces?

Undervejs vil vi diskutere begrebet identitet. Hvad forstår vi ved ordet ’identitet’? Hvad vil det sige at have en identitet? Hvordan kommer den til udtryk? Og kan man have mere end en identitet? Og er begrebet ’identitet’ et fast (en kerne) eller et mere flydende begreb?

I forløbet arbejder eleverne i grupper omkring Thorvaldsens selvportrætstatue, og der perspektiveres til vor tids billedbrug og forskellige visuelle iscenesættelser (fx i selfies og på YouTube og Instagram), ligesom eleverne også skal reflektere over og diskutere deres eget forbrug af billeder.

Eleverne tager også en selfie af sig selv og sætter ord til den. Hvem ser vi her? Hvorfor har eleven valgt at portrættere sig selv sådan (fx i bestemt positur, bestemt ansigtsudtryk).

Fag
Dansk

Kompetenceområder
• Fremstilling
• Fortolkning
• Kommunikation

Omsatte læringsmål
• Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i forhold til selvportrættet som genre og dets betydning
• Eleven kan forbinde og diskutere begreber som identitet og sprog gennem en undersøgelse og diskussion af æstetiske tekster som skulpturer og selfies
• Eleven kan deltage i diskussioner om komplekse situationer i forhold til begreber som identitet og etik

Tid
2 timer

 

Godskultur og kunstneriske fællesskaber på Nysø (7.-10. klasse)
I sidste halvdel af dansk guldalder samler baronparret Henrik og Christine Stampe flere af tidens store kunstnere, forfattere og videnskabsmænd i deres hjem på Nysø Gods. Her udføres kunst, skrives eventyr, læses højt, fremføres skuespil, samtales og diskuteres, alt imens Christine Stampe som værtinde serverer alt fra champagne til italienske retter som suppe med parmesanost.

Med udgangspunkt i omgivelserne omkring Nysø Gods samt i museets samling dykker vi i dette forløb ned i perioden 1830-1849. Eleverne præsenteres indledningsvis for historien om Nysø Gods og familien Stampe, hvorefter vi kommer rundt om Stampes inderkreds; H.C. Andersen, Bertel Thorvaldsen, Adam Oehlenschläger, N.F.S. Grundtvig, Heinrich Steffens og J.F. Schouw. Eleverne arbejder undervejs med begreber som enevælde, guldalder, godskultur, samfundsmagt og frisind og får til sidst også et indblik i den nye tid, der snart banker på døren med grundlovens indførelse i 1849. De historiske linjer sættes løbende i perspektiv til elevernes egen samtid.

Fag
Dansk, historie

Kompetenceområder
• Fremstilling (dansk)
• Fortolkning (dansk)
• Kronlogi og sammenhæng (historie)
• Historiebrug (historie)

Omsatte læringsmål
• Eleven kan udtrykke sig klart og forståeligt om begreber, der knytter sig til væsentlige dele af romantikken og dansk guldalder (dansk)
• Eleven kan forholde sig til den kultur, identitet og det sprog, der relaterer sig til de kunstneriske fællesskaber på Nysø Gods i guldalderen (dansk)
• Eleven kan på baggrund af kronologi og sammenhæng forklare væsentlige udviklingspunkter fra perioden 1830-1849 (historie)
• Eleven kan forstå, forklare og relatere ligheder, forskelle og et samspil imellem enevældens tid og nutiden (historie)

Tid
1 1⁄2 time